KONTAKT


Postavljanje pitanja sa Vaše strane smatraće se istovremeno Vašom pismenom saglasnošću sa prikupljanjem i obradom ličnih podataka kojim se popunjavaju polja u obrascu za postavljanje pitanja, sve u smislu odredaba iz čl. 12. st. 1. tač. 1. i čl. 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018).
Postavljanjem pitanja smatraće se da ste upoznati i saglasni sa sadržinom Izjave o odricanju od odgovornosti i Izjave o čuvanju tajnosti podataka, čija sadržina Vam je dostupna na ovoj veb stranici.

SUBSCRIBE

Prijavite se na portal krivica.rs i primaćete obaveštenja o novim blog postovima, studijama slučaja i vestima iz oblasti krivičnog prava.