PORTAL KRIVICA


KRIVICA.RS predstavlja pokušaj da se kroz formu veb portala široj laičkoj javnost približe i jasnije prikažu ne samo oblast krivičnog prava i zaštite ljudskih prava uopšte, već i da se utiče na formiranje pravilne i tačne predstave o značaju krivičnog prava u društvu, o tome kako krivično pravo tretira pojedinca, koja su lična prava pojedinca bilo da se u konkretnom slučaju nalazi sa jedne ili druge „strane“ zakona (osumnjičeni/okrivljeni ili oštećeni), kako da pojedinac ta svoja prava zaštiti i ostvari, kakav je značaj i stvarna delatnost advokata koji se bave krivičnim pravom, bilo da postupaju kao branioci okrivljenih ili kao punomoćnici oštećenih, kakva je sadržina i značaj osnovnih krivično pravnih pojmova, kako funkcioniše krivično-pravni sistem Republike Srbije, šta je po našem mišljenju dobro u praksi policije, tužilaštava i sudova, a šta smatramo ne tako poželjnom praksom, kakav je značaj i uticaj krivično-pravne i kaznene politike države uopšte, da li je ta politika pravilno definisana, kakve posledice po društvo izaziva itd. Sve napred navedeno biće tema tekstova koje ćemo objavljivati u okviru Blog stranice na portalu.

Posvetićemo pažnju i promovisanju značaja zaštite ljudskih prava, obzirom da su zaštita prava bilo kog učesnika u krivičnom postupku (bilo okrivljenog, oštećenog ili osetljivog svedoka), sa jedne strane, sloboda govora i sloboda štampe, sa druge strane, i zaštita ljudskih i manjinskih prava uopšte, sa treće strane, neraskidivo povezani, i zajedno predstavljaju nužne elemente za ostvarivanje principa pravne sigurnosti – bez bilo kog od ta tri činioca, ne mogu opstati ni druga dva, a samim tim nema ni pravne sigurnosti niti jednakosti pred zakonom.

U našem društvu postoji veliko interesovanje javnosti za ono što kolokvijalno nazivamo „crnom hronikom“, ali i srazmerno veliko nepoznavanje i nerazumevanje osnovnih krivično-pravnih pojmova.

Ideja za pokretanje veb portala KRIVICA.RS rezultat je spoznaje da u našem društvu postoji veliko interesovanje javnosti za ono što kolokvijalno nazivamo „crnom hronikom“, sa jedne strane, ali i srazmerno veliko nepoznavanje i nerazumevanje osnovnih krivično-pravnih pojmova, načina funkcionisanja krivično-pravnog sistema, uloge pojedinačnih aktera u okviru tog sistema, naročito uloge i značaja branilaca, zatim značaja poštovanja prava kako okrivljenih tako i oštećenih, kao i značaja načela pravne sigurnosti i jednakosti pred zakonom za celokupan razvoj društva, sa druge strane. Ovo je dobrim delom posledica činjenice da su policija, tužilaštvo i sudovi tradicionalno „zatvoreni“ za javnost, te se uglavnom oglašavaju šturim saopštenjima za javnost, ali je takođe i mali broj medija i novinara koji izveštavaju o vestima i događajima iz „crne hronike“, a da su zaista i suštinski upoznati sa temom o kojoj izveštavaju (pozitivan izuzetak od ovog pravila su recimo novinari koji obrađuju ovu temu u dnevnom listu „Politika“). Shodno tome, u okviru stranice Vesti pokušaćemo da aktuelne događaje iz „crne hronike“, u vezi kojih postoji veliko interesovanje javnosti, prikažemo i pojasnimo onako kako smatramo da bi trebalo, odnosno na način koji će doprineti da javnost ima jasniju i pravilniju predstavu o tome kako funkcioniše krivično-pravni sistem, kao i o svim napred navedenim temama.

ADVOKAT PREDRAG STEFANOVIĆ


Advokat Predrag Stefanović živi i radi u Nišu.

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu juna 2003. godine.

Upisan u spisak advokata Advokatske komore Niša, od 23.02.2007. godine u neprekidnom trajanju do danas.

Profesionalnu karijeru započeo najpre kao advokatski pripravnik a zatim kao advokat u advokatskoj kancelariji Momčila M. Kovačevića iz Niša, gde stiče znanje i iskustvo u rešavanja sporova i zastupanju u različitim sudskim postupcima, ali u znatnoj meri i u oblasti krivičnog prava i odbrane u krivičnim postupcima.

Počev od februara 2016. godine, jedan je od partnera osnivača Advokatske kancelarije Janjić, Stefanović, Krstić i Milovanović iz Niša, u okviru koje nastavlja sa praksom krivičnog prava, ali vremenom područje rada širi i na druge specifične pravne oblasti, kao što su porodično-pravni odnosi, oblasti prava u vezi sa IT sektorom, pre svega u pogledu zaštite podataka i dr.

Posebne poslovne veštine i edukacija:

  • Sertifikat o posedovanju stručnog znanja o pravima detata i krivično-pravnoj zaštiti maloletnih lica, Pravosudnog centra za obuku i stručno usavršavanje, jun 2007. godine, Niš;
  • Sertifikat o završenom treningu „Veštine zastupanja u krivičnim postupcima: direktno i unakrsno ispitivanje“, Partnera za demokratske promene Srbije, septembar 2013. godine, Niš;
  • Specijalistička obuka o sprovođenju istrage, organizovana od strane B&S Europe u saradnji sa Pravosudnom akademijom, maj 2014. godine, Niš;
  • Trening za trenere, u okviru projekta Implemetacije novog Zakonika o krivičnom postupku Srbije, koji sprovodi B&S Europe, jul 2014. godine, Beograd;
  • Učešće u svojstvu trenera na višednevnim specijalističkim treninzima organizovanim u okviru projekta "Primena novog zakonika o krivičnom postupku Srbije", sprovedenog u periodu od septembra 2014. do juna 2015. godine, od strane B&S Europe i Pravosudne akademije (projekat je organizovan u sedištima Apelacionih sudova Republike Srbije, sa učešćem predstavnika pravosuđa, tužilačke organizacije, policije i advokature).

     

SUBSCRIBE

Prijavite se na portal krivica.rs i primaćete obaveštenja o novim blog postovima, studijama slučaja i vestima
iz oblasti krivičnog prava.