KRIVIČNO PRAVO - USLUGE


Pružanje pravnih usluga u okviru materije krivičnog prava ne svodi se samo na odbranu u krivičnom postupku pred sudom, već obuhvata i druge oblike pružanja pravne pomoći i asistiranja u pogledu potencijalnih pravnih problema iz domena krivičnog prava.

Ovde dajemo kratak pregled pravnih usluga u okviru materije krivičnog prava.

„Vansudsko“ pravno savetovanje – sprečavanje i upravljanje rizicima


Pružanje usmenih i pisanih pravih saveta preduzetnicima, privrednim društvima i menadžmentu u vezi pravnih pitanja koja su od značaja za prevenciju i redukovanje potencijalnih krivično-pravnih rizika do kojih može doći u redovnom poslovanju, a u okviru različitih oblasti poslovanja, odnosno pružanje pravne pomoći privrednim subjektima u pitanjima vezanim za sprečavanje i upravljanje kriminalnim rizicima vezanim za njihove poslovne aktivnosti, u različitim oblastima u kojima se poslovno pravo prepliće sa krivičnim pravom.

Cilj kome se teži jeste izbegavanje mogućnosti da u poslovanju jednog privrednog subjekta dođe do preduzimanja radnji ili do postupanja, koji bi bilu u suprotnosti sa pozitivno-pravnim propisima, odnosno prevencija potencijalne prekršajne ili krivične odgovornosti, kako samog privrednog subjekta, tako i menadžmenta i zaposlenih na odgovornim pozicijama.

Odbrana u krivičnom postupku i prekršajnom postupku


Odbrana u krivičnom ili prekršajnom postupku podrazumeva niz pravnih usluga i radnji, počev od usmenih konsultacija odmah nakon prvog suočavanja sa krivičnom prijavom, optužbom ili zahtevom za pokretanje prekršajnog postupka, preko savetovanja u pogledu koncipiranja načina i sadržine odbrane lica koje je okrivljeno u krivičnom ili prekršajnom postupku, do neposrednog preduzimanja pravnih radnji u postupku, kao što su razgledanje i analiza sudskih spisa, prisustvovanje saslušanju okrivljenog, prisustvovanje i učestvovanje u ispitivanju svedoka ili sudskih veštaka, odbrana na samom glavnom pretresu, sastav žalbe, odbrana pred drugostepenim sudom, sastavljanje vanrednih pravnih lekova i odbrana pred Vrhovnim kasacionim sudom itd.

Odbrana u krivičnom ili prekršajnom postupku može biti u vezi različitih vrsta krivičnih ili prekršajnih dela, i ovo su samo neka:

  • dela koja spadaju u tzv. opšti kriminalitet, koji podrazumeva pre svega imovinske i krvne delikte, delikte protiv javnog reda i mira, delikte protiv polnih sloboda, delikte protiv bezbednosti saobraćaja – saobraćajne delikte, delikte u vezi nedozvoljenog prometa i proizvodnje opojnih droga i dr.;
  • dela koja spadaju u oblast delikata protiv ljudskih prava i sloboda, što podrazumeva i dela motivisana rasnom, nacionalnom ili bilo kojom drugom mržnjom i netrpeljivošću, zločine protiv čovečnosti i dr.;
  • dela koja spadaju u oblast privrednog kriminaliteta - tzv. „white collar crime“, među kojima su poreska utaja, prevara u privrednom poslovanju, zloupotreba u vezi javnih nabavki, prevara u osiguranju itd.;
  • dela iz oblasti tzv. sajber kriminaliteta („Cyber Crime“), kao i dela u vezi povrede prava na zaštitu podataka o ličnosti i prava intelektualne svojine;
  • dela iz oblasti pružanja medicinske i zdravstvene nege i usluga, odnosno delikti u vezi tzv. lekarske greške, kao i u vezi odgovornosti zbog neadekvatnog lečenja i sl.

Posebnu oblast predstavlja odbrana u postupcima izručenja, kao i u postupcima u vezi pružanja međunarodne krivično-pravne pomoći i u vezi saradnje sa Međunarodnim krivičnim sudom.

Zastupanje oštećenog u krivičnom i prekršajnom postupku


Zastupanje oštećenog obuhvata preduzimanje čitavog niza pravnih radnji, počev od samog kritičnog događaja, pa sve do okončanja krivičnog postupka: analiza događaja i detektovanje odlučnih činjenica i dokaza, asistiranje u prikupljanju informacija o dokazima, sastav i podnošenje krivične prijave, odnosno sastav i podnošenje zahteva za pokretanje krivičnog postupka, asistencija i savetovanje u pogledu komuniciranja oštećenog sa javnim tužilaštvom ili drugim organom postupka, zastupanje oštećenog u čitavom toku postupka, opredeljenje i isticanje imovinsko-pravnog zahteva u cilju naknade štete itd.

Kada svojstvo oštećenog ima privredni subjekat, bilo da se radi o privrednom društvu kao pravnom licu ili preduzetniku, zastupanje oštećenog podrazumeva i pravne usluge usmerene na korišćenje zakonskih mehanizama u cilju oduzimanja koristi i otkrivanja i zaplene imovine stečene izvršenjem krivičnog dela, kao i nadoknadu štete iz predmetne imovine.

SUBSCRIBE

Prijavite se na portal krivica.rs i primaćete obaveštenja o novim blog postovima, studijama slučaja i vestima
iz oblasti krivičnog prava.