STUDIJE SLUČAJA


Stranica „Studije slučaja“ ima za cilj da kroz prikaz slučajeva u kojima sam postupao kao branilac ili punomoćnik oštećenog, pružimo bliže i detaljnije objašnjenje određenih pojmova i instituta krivičnog prava. Tačnije, cilj nam je prikaz određenih pojmova i instituta krivičnog prava u praksi, ali ujedno i prikaz načina kako se formira strategija postupanja u krivičnim postupcima, zatim kako se ta strategija sprovodi, te kako se iz pravilno formirane strategije postupanja dolazi do željenog ishoda u krivičnom postupku. Mišljenja smo da bi sadržaj u okviru stranice „Studije slučaja“ imao značajnu upotrebnu vrednost za studente Pravnih fakulteta.

Važno je napomenuti da sam kao advokat, shodno odredbama Zakona o advokaturi ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 24/2012 - odluka US), Statuta Advokatske komore Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 85/2011, 78/2012 i 86/2013) i Kodeksa profesionalne etike advokata ("Sl. glasnik RS", br. 27/2012), u obavezi da čuvam advokatsku tajnu. Advokatsku tajnu predstavlja sve što je klijent, ili lice ovlašćeno od strane klijenta, poverio advokatu, ili što je advokat, u slučaju u kome zastupa, na drugi način saznao ili pribavio, u pripremi, tokom i po prestanku zastupanja. Međutim, obaveza čuvanja tajne podjednako se odnosi na: podatke, isprave (spise, predmete, dokumente, elektronske, tonske ili video, zapise i snimke) i depozite koji su u vezi sa zastupanjem saopšteni, prikazani ili predati advokatu, bez obzira da li se isprave i depoziti nalaze u advokatskoj kancelariji, ili su, po nalogu ili pod nadzorom advokata, privremeno smešteni na drugo mesto.

Shodno navedenom u prethodnom stavu, u prikazu slučajeva iz prakse u okviru stranice „Studije slučaja“, sva lična imena, drugi lični podaci, i sve ono na šta se odnosi obaveza čuvanja advokatske tajne, ili su u potpunosti IZOSTAVLJENI, ili su pak ANONIMIZOVANI u skladu sa pravilima koja se primenjuju u okviru pravosuđa Republike Srbije, i koja su propisana Pravilnikom o zameni i izostavljanju (pseudonimizaciji i anonimizaciji) podataka u sudskim odlukama Vrhovnog kasacionog suda I-Su.br.-1 176/16-1, od 20.12.2016. godine.

Ukoliko u nekom od pojedinačnih prikaza u okviru stranice „Studije slučaja“ nisu izostavljena lična imena i drugi lični podaci, ili nisu anonimizovana, to je učinjeno uz prethodno pribavljenu izričitu i pisanu saglasnost onih lica na koje se ti podaci odnose.

jul 28, 2020
ZNAČAJ SUDSKE MEDICINE U KRIVIČNOM POSTUPKU
U pogledu činjenica koje su neraskidivo povezane sa medicinskim pitanjima, kao što su vrsta i težina telesnih povreda, mehanizam nastanka telesnih povreda, mogućnost nastanka određenih telesnih povreda usled dejstva određenog oruđa ili oružja i dr., u krivičnom postupku se po pravilu izvodi dokaz sudskim veštačenjem od strane sudskog veštaka sudske medicine, na osnovu čijeg nalaza i mišljenja sud izvodi zaključak o tome da li su te i takve činjenice (neraskidivo povezane sa medicinskim pitanjima), utvrđene sa najvišim stepenom izvesnosti ili nisu.
jun 1, 2020
PREKORAČENJE OPTUŽBE i ZABRANA PREINAČENJA NA ŠTETU OPTUŽENOG (reformatio in peius)
Optužnicom Višeg javnog tužilaštva u Nišu KT.br. XXXX/YY, od xx.yy.20XX. godine, tri lica – okr. AA, okr. BB čiji sam ja bio branilac, i okr. CC, optuženo je da su svako ponaosob izvršili po jedno krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 246. st. 1. Krivičnog zakonika (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019) – u daljem tekstu KZ.