Izjava o odricanju od odgovornosti


Advokat Predrag Stefanović unapred obaveštava sve posetioce veb stranice https://krivica.rs/ i sva lica koja preko ove veb stranice stupaju u kontakt na bilo koji način sa napred navedenim advokatom, da su sve informacije objavljene na napred navedenoj veb stranici, kao i sve informacije dobjijene u okviru bilo kog vida komunikacije sa napred navedenim advokatom, informativnog karaktera, da se ne mogu smatrati pravnim savetom, te da advokat Predrag Stefanović nema bilo kakavih materijalnih ili moralnih obaveza prema bilo kom trećem licu po osnovu objavljivanja ili upućivanja tih informacija.

Advokat Predrag Stefanović potpuno slobodno odlučuje o eventualnom prihvatanju agažovanja po bilo kom osnovu prema bilo kom trećem licu, u skladu sa važećim imperativnim propisima Republike Srbije.

Advokat Predrag Stefanović nije u obavezi da odgovori na pitanje ili zahtev trećih lica upućenih preko napred navedene veb stranice.